Wyzwania e-Pionier I

Wróć do e-Pionier I

Niewybrane tematy

Lista problemów, dla których poszukujemy propozycji rozwiązania. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wybierać problemy z tej listy.

Zabezpieczenie działań policji związanych z bezpieczeństwem publicznym ( sytuacje kryzysowe, imprezy masowe, zgromadzenia publiczne itp.) wiąże się z koniecznością współdziałania, a co za tym idzie- komunikowania się policjantów z grupą ludzi-uczestników działań. Skala działań policyjnych rozciąga się na grupy o rozmiarach od kilkunastu osób do tłumu o wielkości 100 tys. Podstawowym problemem w czasie sytuacji kryzysowych jest właściwa komunikacja pomiędzy Policją a społeczeństwem (w tym tłumem) w różnych sytuacjach, w których konieczny jest dialog i zrozumienie oraz pewność przekazanej informacji. Komunikowanie się i dialog mają na celu lepsze zrozumienie zaistniałej sytuacji, a w konsekwencji deeskalacje negatywnych emocji bez konieczności użycia dodatkowych sił policyjnych, środków przymusu bezpośredniego lub działania pododdziałów zwartych Policji. Współcześnie brakuje Policji rozwiązania, które jednocześnie: służy do informowania tłumu o bieżącej sytuacji, zagrożeniach, pożądanym zachowaniu, jest urządzeniem mobilnym, pozwala wielokanałowo przekazać trafną informację dużym zbiorowiskom ludzkim.

Karta problemu

Aby maksymalizować skuteczność zapobiegania uszkodzeniom instalacji przeciwpowodziowych, konieczne jest ich częste kontrolowanie. Oprócz okresowych badań, inspekcja powinna być przeprowadzana po gwałtownych ulewach czy podniesionym stanie wód. W praktyce ze względu na duże koszty i czasochłonność, badania wykonywane są zazwyczaj tylko jako kontrole - okresowe. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami są wszelkie instalacje poddawane w sposób ciągły na oddziaływanie wody, będące jednocześnie trudne do zweryfikowania ze względu na ograniczony dostęp. Nawet niewielkie ich uszkodzenia mogą spowodować całkowite zniszczenie instalacji spowodowane siłą powstającą w wyniku oddziaływania wody, co może oznaczać nawet całkowite zniszczenie instalacji przeciwpowodziowej.

Karta problemu

Poczta Polska S.A. jako narodowy operator pocztowy jest zobowiązana do świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym, w określonych terminach. Zdecydowana większość korespondencji jest doręczana adresatom za pośrednictwem listonoszy. Część z nich z uwagi na specyfikę obsługiwanego obszaru doręczeń (rodzaj i charakter zabudowy, liczba punktów doręczeń, długość trasy doręczeń, ilość korespondencji), wykorzystuje do celów służbowych pojazdy prywatne od rowerów, poprzez motorowery/skutery, do samochodów. Znaczna liczba listonoszy miejskich, obsługujących rejony doręczeń pieszo, wykorzystuje tzw. „wózki do doręczania korespondencji”, które pozwalają zabrać w rejon większą liczbę przesyłek, czy też przesyłki o dużych gabarytach. Niestety używane „wózki” nie są zbyt wygodne w użytkowaniu, a załadowane korespondencją są ciężkie, co utrudnia listonoszom poruszanie się, szczególnie w ciągach pionowych. Używane przez listonoszy rowery także nie spełniają wymagań i najczęściej są „doposażone” przez samych listonoszy, tak aby nadawały się do wykorzystania do doręczania przesyłek. Jednakże, we wszystkich ww. przypadkach brak jest urządzenia monitorującego trasę przejścia/przejazdu listonoszy w rejonach doręczeń, które uwzględniałoby specyfikę potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Pocztę Polską S.A.

Karta problemu

Problemem dla instytutów meteorologicznych na całym świecie jest wydawanie ostrzeżeń oraz komunikatów meteorologicznych z wysoką sprawdzalnością, odpowiednim wyprzedzeniem czasowym od momentu wystąpienia zjawiska z zachowaniem dokładności przestrzennej. Jest to istotne, ponieważ z jednej strony centra kryzysowe potrzebują takiej informacji odpowiednio szybko żeby móc się przygotować, a z drugiej strony zjawiska, które powodują duże straty materialne i ludzkie są bardzo dynamiczne i punktowe co utrudnia dokładne prognozowanie czasu i miejsca ich wystąpienia.

Karta problemu

Państwo powinno posiadać odpowiednie narzędzia, dzięki którym jest w stanie dystrybuować ostrzeżenia o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu wywołanych zjawiskami pogodowymi. Obecnie prognozy i ostrzeżenia przygotowywane przez IMGW-PIB zwykle zawierają informacje na temat wartości danego parametru meteorologicznego i prawdopodobieństwa jego wystąpienia na danym terenie, np. porywy wiatru przekraczające 100 km/h z prawdopodobieństwem 80%, czy opady deszczu powyżej 30 mm/dobę z prawdopodobieństwem 90%.

Karta problemu

W osadzie czynnym występują m.in. bakterie nitkowate. Zbyt duża liczebność tych bakterii, która występuje na wielu oczyszczalniach ścieków szczególnie w okresie zimowym jest przyczyną problemów eksploatacyjnych: występowania piany na powierzchni reaktora biologicznego oraz zmniejszenia się zdolności osadu do sedymentacji (wzrost indeksu osadu). Na dzień dzisiejszy znane są metody „walki” z bakteriami nitkowatymi (dozowanie chemikaliów) nie ma natomiast metod pozwalających na przewidzenie zbliżających się problemów związanych ze wzrostem stężenia bakterii.

Karta problemu_Bakterie nitkowate

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego znacznego spłycenia (hipopnea). Bezdechy powtarzają się od kilku do kilkudziesięciu razy w ciągu każdej godziny snu, powodując liczne niebezpieczne dla zdrowia i życia następstwa, m.in. zmęczenie, problemy z koncentracją, rozwój nadciśnienie tętniczego, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu.

Zgłaszany problem to brak rozwiązania, wspomagającego pracę lekarzy poprzez realizację zaawansowanych analiz medycznych na całej grupie pacjentów  cierpiących na OBS, w poszukiwaniu wzorców, relacji i prawidłowości.

Karta-problemu-OBS

Obecnie UM Lublin obserwuje dynamiczny rozwój ruchu rowerowego, wynikający z potrzeb transportowych, ekologicznych, zdrowotnych i samej popularności roweru. Równocześnie intensywnie rozwija się turystyka rowerowa, co wynika z faktu tworzenia nowych szlaków i tras rowerowych oraz dużej promocji takiego sposobu spędzania wolnego.
Konieczne wydaje się być zbiorcze katalogowanie istniejących tras oraz szlaków rowerowych pod względem dostępności, oznakowania, jakości nawierzchni, uszkodzeń i napraw, punktów odpoczynku, parkingów, a także potrzeb i oczekiwań użytkowników, zarówno poprzez zdjęcia, ślady gpx, lokalizacje na mapie, filmy, itp. czasu.
Problem może zostać rozwiązany przy wykorzystaniu narzędzi ICT, np. poprzez usprawnienie procesu zarządzania infrastrukturą rowerową za pomocą narzędzi zbierających wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu, co ułatwi proces tworzenia i zarządzania systemem tras rowerowych, a przy wykorzystaniu informacji zbieranych od użytkowników zapewni wysoki stopień aktualności umieszczanych danych.

Karta problemu

Dnia 30.01.2019 r. od przedstawiciela UM Lublin uzyskano informacje, według których od czasu zgłoszenia niniejszego problemu, na rynku pojawił się produkt, który w pełni odpowiada na potrzeby podmiotu publicznego.

Z uwagi na fakt, że wspomniany produkt nie został sfinansowany przez Akcelerator, wspólnie z przedstawicielem UM Lublin uznano, że dalsze poszukiwanie rozwiązania problemu w ramach projektu e-Pionier jest nieuzasadnione.

W związku z powyższym, Akcelerator zamknął proces rekrutacji zespołów interdyscyplinarnych do rozwiązania powyższego problemu.

Ośrodek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Copernicus PL w ramach Klinik Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży zajmuje się przypadkami wad rozwojowych, w tym górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych. Wrodzone wady rozwojowe występują u 2-4% noworodków, będąc jedną z głównych przyczyn zgonów niemowląt. Trafiają do nas pacjenci z wadami górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych, głównie jest to atrezja przełyku z/bez przetoką przełykowo-tchawiczą. Wady te są wadami występującymi z częstością ok. 1:2400 - 1:4500 urodzeń, jednocześnie indywidualnie bardzo zmienne (atrezja krótko/ długoodcinkowa, obecność/brak przetoki przełykowo-tchawiczej, współistniejące wady innych narządów i układów – np. asocjacja VACTERL (V – wady kręgów (ang. vertebral anomalies); A – atrezja odbytu (ang. anal atresia); C – wrodzone wady serca (ang. cardiac abnormalities); T – przetoka tchawiczo-przełykowa (ang. tracheoesophagal fistula); E – atrezja przełyku (ang. esophagal atresia); R – wady nerek (ang. renal abnormalities) albo dysplazja kości promieniowej (ang. radial dysplasia); L – wady kończyn (ang. limb abnormalities)).

Karta problemu

Sterowanie flotą powietrznych statków bezzałogowych w działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego stanowi nierozwiązany problem społeczno-gospodarczy. Podstawą problemu jest brak gotowych rozwiązań systemowych z zakresu sterowania zespołami bezzałogowych obiektów latających. Przeniesienie obowiązku sterowania dronami pomiarowymi z członków zastępu ratowniczego na automatyczny system zarządzania ruchem nadzorowany przez jednego operatora, pozwoliłoby na zaoszczędzenie sił oraz środków ratowniczych, które będą mogły zostać wykorzystane w dalszych działaniach. Działanie dronów mierzących stężenia substancji szkodliwych powinno dostarczyć pełny oraz jednoznaczny obraz stref niebezpiecznych i ochronnych, tj. powierzchnie ograniczone liniami łączącymi punkty o tym samym stężeniu (izoplety).

Karta problemu

Zidentyfikowaliśmy problem w przepływie informacji w zarządzie dróg oraz między nadzorem a wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni. Na dzień dzisiejszy istnieje konieczność monitoringu infrastruktury miejskiej w celu weryfikacji stanu technicznego infrastruktury i raportowaniu o istniejących zagrożeniach np. ubytki zagrażające bezpieczeństwu użytkownikom dróg. Ponadto brak centralnego portalu (bazy informacji), który w czasie rzeczywistym (w urzędzie oraz na dedykowanych urządzeniach mobilnych) uzupełniałby się o informacje od ekip weryfikujących stan infrastruktury drogowej (informacja zdjęciowa + notatka pisemna lub głosowa połączona z geo-lokalizacją) oraz aktualnej informacji o wykonanych zleceniach przez wykonawców, ich statusie i raporcie z wykonanych prac (informacja zdjęciowa + notatka pisemna lub głosowa połączona z geo-lokalizacją).

Karta problemu

Obecnie brakuje jednak narzędzi dla identyfikacji pacjentów z guzami, które pomimo istniejących obecnie wskazań do operacji usunięcia nerki, są łagodne i nie wpływają na długość życia chorego. Narzędzie służące do oceny ryzyka zmiany nowotworowej danego guza nerki pozwoliłoby na możliwość odroczenia lub odstąpienia od operacji w przypadku pacjentów z prawdopodobnie guzem łagodnym. Wynik taki można by następnie przedstawić pacjentowi celem, zgodnie ze światowymi trendami, wspólnego wyboru metody leczenia (obserwacja vs. leczenie operacyjne).

Karta_problemu

Wybrane

Lista problemów, dla których zespoły przygotowują koncepcje rozwiązań, ale które jeszcze nie zostały przedstawione na komitecie inwestycyjnym i nie uzyskały finansowania.

Finansowane

Lista problemów, dla których przygotowana przez zespoły koncepcja rozwiązania otrzymała pozytywną rekomendację komitetu inwestycyjnego. Zespoły otrzymały dofinansowanie i są w trakcie wytwarzania zaproponowanych rozwiązań.

Rozwiązane

Lista problemów, dla których z sukcesem opracowano MVP.

Gmina Rumia, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu na terenie Rumii wykazanych w programie ochrony powietrza dla strefy pomorskiej), została zobligowana do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych, poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych.
Potrzebne jest więc rozwiązanie ICT, które w sposób automatyczny zarejestruje i przetworzy uzyskiwane wyniki do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Ponadto sposób aplikacji czujników w urządzeniu pomiarowym wymaga opracowania innowacyjnych rozwiązań ICT do sterowania procesem pomiarowym.

Karta problemu

Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.

Karta problemu

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD)pod opieką mamy ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowo-krążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat)
OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Karta problemu

W wielu sytuacjach, w których prowadzą działania służby ratownicze, dostępne środki pozwalają na rozpoznanie głównie na podstawie istniejących, niekoniecznie aktualnych map lub zdjęć satelitarnych i znajomości terenu uczestników akcji operujących z ziemi i posiadających ograniczone pole widzenia oraz możliwość dotarcia na miejsce w trudno dostępnym terenie. Działania takie mogą być wspierane z wykorzystaniem latających platform bezzałogowych.

Karta problemu

aktualizacja
Karta problemu

Powierzchowne grzybice skóry i jej przydatków powodowane przez dermatofity w Polsce są rozpoznawane bardzo często. W ogromnej większości laboratoriów diagnostyka zakażeń dermatofitowych w Polsce i za granicą przeprowadzana jest metodami klasycznymi. Długi okres oczekiwania na wynik znacząco opóźnia rozpoczęcie leczenia, narażając przy tym na wzmożone ryzyko rozsiewu infekcji przez osobę zakażoną lub brak możliwości zlikwidowania źródła zakażenia.

Karta problemu

Baterie litowo-jonowe są aktualnie wykorzystywane w części taboru trolejbusowego w Gdyni jako pomocnicze źródło zasilania. Zapewniają one jedne z najwyższych gęstości energii i najlepszych charakterystyk ładowania i rozładowania wśród dostępnych na rynku rozwiązań. Podczas eksploatacji zaobserwowano wysoką temperaturę pracy akumulatorów w sytuacjach wysokiego obciążenia oraz wrażliwość temperaturową baterii. Ponad optymalnym zakresem temperatury spadała ich sprawność energetyczna zmniejszając zasięg trolejbusu. Utrzymanie temperatury pracy akumulatora trolejbusu w dopuszczalnym zakresie podniesie jego sprawność energetyczną, wydłuży jego żywotność oraz zasięg.

Karta problemu

Przestrzeń w miastach jest coraz droższa i trudniej dostępna. Istnieje potrzeba wdrożenia nowoczesnych wielopoziomowych parkingów rowerowych, które będą układały rowery w optymalny sposób, aby wykorzystać jak najwięcej przestrzeni.

Karta problemu

Publikowane w ostatnim czasie dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na rosnący problem występowania migotania przedsionków w starzejących się społeczeństwach krajów rozwiniętych. To niewątpliwie jedno z wyzwań, przed którymi stoi współczesna medycyna. Jak się szacuje, arytmia ta wystąpi nawet u 1 na 4 osoby dorosłe w średnim wieku, co stanowi około 3% całej populacji dorosłych w wieku ≥20 lat w Europie i USA. Migotanie przedsionków wiąże się z wieloma poważnymi następstwami dla pacjentów. Ocenia się, że jest przyczyną około 1/3 wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu, które zwykle powodują konieczność hospitalizacji, zaburzają funkcjonowanie codzienne i zawodowe, pogarszają funkcje poznawcze lub wywołują otępienie. Dodatkowo zdecydowanie obniżają jakość i zadowolenie z życia. W drastycznie niekorzystnym przebiegu mogą one prowadzić do inwalidztwa, a nawet śmierci. Każdego roku aż 40% pacjentów z migotaniem przedsionków jest hospitalizowanych, co powoduje znaczące obciążenie zarówno dla nich samych, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.

Karta problemu

Monitoring wody pitnej jak i ścieków komunalnych, wykrywający stężenia wybranych EDC jest kluczowy dla zmniejszania narażenia ludzi na substancje endokrynnie czynne, wpływające negatywnie na zdrowie. Nadal nie ma jednak skutecznej i taniej metody analitycznej, która pozwoliłaby na zautomatyzowane pomiary w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych bez konieczności dostępu do wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i wykwalifikowanego personelu.

Karta problemu

Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają trudności z funkcjonowaniem w otaczającym je świecie. Ich specyficzne zachowania i reakcje nieadekwatne do danej sytuacji narażają je na odizolowanie i brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. Pomimo istnienia wielu metod i form terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi istnieje trudność z rozpoznawaniem dynamicznie zmieniających się u tych osób reakcji emocjonalnych, a tym samym możliwość podjęcia poprzez terapeutę odpowiednich działań mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia niewłaściwych zachowań. Pożądane rozwiązanie powinno pozwalać na monitorowanie stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wprowadzenie systemu monitorowania stresu, wykorzystującego nowoczesne narzędzia ICT, ułatwiłoby nawiązanie interakcji pomiędzy terapeutą a dzieckiem - wpływając w ten sposób na zwiększenie efektywności terapii.

Karta problemu

PUK zbiera baterie i przekazuje nieodpłatnie dalej, tracąc możliwość przetworzenia odpadu w surowiec. Już na etapie rozdzielenia części składowych zużytych baterii i akumulatorów odpad niebezpieczny zamieniłby się w atrakcyjny półprodukt dla rodzimego biznesu. Półprodukt ten mógłby być sprzedawany do dalszego przetwarzania. Problem dotyczy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i oszczędności energii. Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska, w tym roku odnotowano już 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci i odpadów. Nieodpowiednio zagospodarowane baterie, zwłaszcza te o wysokich gęstościach energii, mogą eksplodować i zapalić się samoczynnie.

Karta problemu

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) jest schorzeniem genetycznie uwarunkowanym, postępującym. W chwili obecnej nie ma możliwości wyleczenia tej choroby, stosowane nowoczesne leczenie jedynie opóźnia jej nieuchronny postęp. Efektem postępu choroby jest stopniowa utrata możliwości chodu i stania w drugiej dekadzie życia (wiek nastoletni). W kolejnych latach pacjenci poruszają się na wózkach elektrycznych tracąc stopniowo funkcję kończyn górnych tj. możliwość bycia samodzielnym w samoobsłudze czyli jedzeniu, myciu, ubieraniu i rozbieraniu ze względu na stopniowe osłabianie się mięśni obręczy barkowej, a dalej ramion i przedramion. Sposobem na przedłużenie niezależności i samodzielności w samoobsłudze i funkcjonowania w życiu społecznym jest możliwość wspomagania funkcji kończyny górnej przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań rehabilitacyjnych. Próby budowy i zastosowania różnych urządzeń rehabilitacyjnych na świecie były podejmowane, ale ze względu na konieczność indywidualizacji tej konstrukcji istnieje potrzeba szczegółowych dalszych badań i prób zastosowania prototypów w praktyce. Jedynie uwagi użytkowników z dystrofią mięśniową Duchenne’a mogą wpłynąć na dostosowanie konstrukcji urządzenia do wspomagania funkcji kończyny górnej w tej grupie osób w optymalny sposób. Celowym staje się więc zbudowanie spersonalizowanego rozwiązania do poprawy jakości życia osób chorych z DMD oraz rozszerzenie ich możliwości ruchowych.

Karta problemu

Rekonstrukcja 3D w tomografii komputerowej jest oparta na miarodajności rzeczywistego obiektu (w tym przypadku pacjenta). W praktyce oznacza to, że zdjęcie zrobione przy wykorzystani tomografii komputerowej, można z bardzo dużą dokładnością zmierzyć, a więc zdefiniować względem rozmiarów poszczególne struktury.

Istnieje potrzeba opracowana narzędzia umożliwiającego stworzenie modelu wirtualnego człowieka zdrowego i chorego na bazie TK/ MRI, umożliwiającego prowadzenie działalności edukacyjnej oraz do planowania leczenia chorych z nowotworami.

Karta problemu_chirurgia_modele 3D

Ze względu na charakter świadczonych przez ZTM usług konieczne jest stworzenie kompleksowego rozwiązania umożliwiającego kontrolę biletów w środkach miejskiego transportu zbiorowego umożliwiającego również windykację wystawionych opłat dodatkowych za brak biletu lub brak posiadania uprawnień do biletu ulgowego w chwili kontroli, oraz możliwość wglądu w rejestr potwierdzeń wpłat dla opłat dodatkowych uregulowanych na miejscu kontroli. Dużym problemem obecnie stosowanego rozwiązania jest brak integracji programu windykacyjnego z innymi programami, serwisami (KRD, E-nadawca, EPU, Simple, Signum, Urzędów Skarbowych) i bazami dostępnymi na rynku (Bazy adresów, kodów pocztowych, sądów, urzędów, komisariatów policji).

Karta-problemu_windykacja_ZTM

Oględziny miejsca zdarzeń drogowych obecnie odbywają się, w zdecydowanej większości bez wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych. Sprowadzają się do opisu zaobserwowanej - zastanej sytuacji, ręcznego zwymiarowania poszczególnych elementów, spisania warunków, uszkodzeń pojazdów, sporządzenia szkicu i wykonania zdjęć. Celem poszukiwanego rozwiązania jest skrócenie czasu czynności związanych z zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji procesowej.

Karta problemu

Przedmiotem działania Instytutu Oceanologii jest prowadzenie działań w zakresie badań naukowych środowiska morskiego. Jednym z wyników realizowanych prac jest tworzenie i utrzymanie aktualnych baz danych oceanograficznych.

Niestety, obecnie dostępne rozwiązania komunikacyjne możliwe do zastosowania przy realizacji tego rodzaju badań nie pozwalają na współdzielenie w czasie rzeczywistym danych pomiarowych i danych oceanograficznych pomiędzy jednostkami pracującymi w grupie i biorącymi udział w pomiarach, oraz zdalne zarządzanie przebiegiem pomiarów. Problemem jest tu niewielki zasięg możliwych do zainstalowania urządzeń komunikacji cyfrowej lub też zbyt mała szybkość transmisji danych. Problem dotyczy zwłaszcza mniejszych jednostek, w przypadku których instalacja urządzeń komunikacyjnych o lepszych parametrach nie jest fizycznie możliwa.

 

Karta problemu_IOPAN

Obecnie dąży się w planowaniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej do intensyfikacji powierzchni terenów zielonych i maksymalnego wykorzystania zasobów środowiska wodnego, np. wód opadowych do nawadniania parków w celu wdrażania proekologicznych rozwiązań.  Dokładne rozpoznanie i analiza warunków glebowych i wodnych na terenie miasta przyczyniłaby się wspomagania proekologicznego planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych.

Istnieje zatem potrzeba opracowania narzędzia, które zintegrowałoby informacje o warunkach glebowo-wodnych i tym samym przyczyniłoby się do lepszego zarządzania terenami zielonymi w przestrzeni miejskiej, w tym planowania ich zagospodarowania oraz obserwacji potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji realizowanych w rejonie terenów zielonych na ich kondycję (np. niekontrolowane odwodnienia budowlane). Nie istnieją obecnie na rynku takie rozwiązania, które wspomagałyby charakterystykę warunków glebowo-wodnych, integrując dotychczas rozproszoną wiedzę specjalistyczną z dziedzin nauk rolniczych oraz nauk o Ziemi i środowisku do wspomagania realizacji statutowych celów Zarządu Zieleni Miejskiej.

 

Karta problemu ZZM

Aktualnie osoby niesłyszące pozbawione są efektywnego sposobu wzywania medycznych służb ratunkowych. Krajowy system powiadamiania służb ratunkowych oparty jest o komunikację werbalną. Jest to kanał niedostępny dla osób z ubytkiem słuchu.

Rozwiązania proponowane dziś to m.in. możliwość wysłania wiadomości sms. Dla osób niesłyszących język polski jest jednak językiem obcym, często niemożliwym do opanowania pod względem gramatycznym, stylistycznym i znaczeniowym. Z kolei dla słyszących wiadomość tekstowa stworzona przez niesłyszącego jest często niemożliwa do odszyfrowania. Niezbędnym jest zatem specjalnie zaprojektowany system komunikacji.

Karta problemu_Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Aktualizacja karty problemu w zakresie procedury testowej.

Pismo w sprawie zmiany procedury testowej_Głusi

Problem oczekiwania pacjentów na wykonanie usług medycznych dotyczy całego polskiego społeczeństwa, osób starszych, dorosłych, dzieci i młodzieży, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2005 roku ściśle określa w jaki sposób świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej:

„przypadek pilny” - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,

„przypadek stabilny” - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek, o którym mowa w punkcie 1.

Poprzez brak czytelnych kryteriów powoduje często różnice w interpretacji lekarzy kierujących do szpitala, a lekarzy kwalifikujących w szpitalu

Wprowadzenie systemu ułatwi kwalifikacje pacjenta do zabiegu, co spowoduje szybsze przyjęcie na oddział przypadków tego wymagających - pilnych. Przez to czas oczekiwania pacjenta na zabieg będzie realny, a tym samym krótszy. Zmniejszy się czas jaki lekarz musi poświęcić każdemu pacjentowi z osobna, co wpłynie na szybszą aktualizację kolejki pacjentów oczekujących na zabieg.

 

Karta-problemu_kolejki_Copernicus

W określonych przepisami sytuacjach Policja uprawniona jest do zatrzymania i odizolowania osób od reszty społeczeństwa na określony czas. W jego trakcie odpowiedzialność za życie i zdrowie zatrzymanego ponosi policjant sprawujący nad osobą nadzór do czasu umieszczenia w PdOZ (Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych) oraz po umieszczeniu w PdOZ policjant pełniący służbę w pomieszczeniu. Policjant pełniący służbę w PdOZ zgodnie z § 12 Zarządzenia Nr 130 Komendanta

Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jest obowiązany kontrolować zachowanie osoby umieszczonej w pomieszczeniu na bieżąco przez wizjer pokoju, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia osoby przebywającej w pokoju również poprzez wejście do pokoju i sprawdzenie funkcji życiowych. Zarówno w przypadku osób umieszczonych w PdOZ jak i osób doprowadzanych policjanci mogą posiadać niepełną informację o środkach, które mogła ona zażyć przed samym faktem zatrzymania.

W bardzo wielu przypadkach osoby zatrzymywane przez Policję są w stanie nietrzeźwym lub w stanie ograniczonej świadomości wynikającej np. z zażycia środków psychotropowych albo podobnego oddziaływania. W tych sytuacjach ocena jak będzie reagował organizm w dalszym okresie czasu kiedy osoba jest pod nadzorem Policji może być znacznie utrudniona. nadzorem Policji może być znacznie utrudniona.

 

Karta_problemu_aktualizacja

W większości przypadków rozległość zmian w tętnicach wieńcowych określa się jedynie podając liczbę zwężonych tętnic zaopatrujących serce oraz procentowy stopień ich zwężenia. Stopień zwężenia tętnicy wieńcowej określany jest przez lekarza wykonującego badanie na podstawie subiektywnej oceny wizualnej, bez posiłkowania się metodami ilościowymi jak np. QCA czy SYNTAX. Skale te pozwalają dużo dokładniej i w sposób obiektywny oszacować prawdopodobieństwo powikłań i efektów odległych leczenia choroby wieńcowej i dopasować optymalny sposób postępowania.

Ze względu na bardzo dużą czasochłonność procesu oceny w większości przypadków nie jest oznaczany stopień nasilenia zmian w skali SYNTAX, którą Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleciło do oznaczania stopnia nasilenia zmian (doi:10.1093/eurheartj/ehy394). Czas wymagany od lekarza to średnio 20 minut pracy, a jednocześnie nie ma na rynku oprogramowania automatyzującego ten proces. Z tego powodu stosowanie skali SYNTAX wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu badania koronarograficznego.

Rozwiązanie pozwalające dokonywać w sposób automatyczny oszacowania niektórych parametrów potrzebnych do wyliczenia wskaźnika SYNTAX, w tym lokalizację i stopień przewężeń w obrębie tętnic wieńcowych na obrazach koronarograficznych, pozwoliłoby na zredukowanie czasu analizy nagrania przez kardiologa, do około 5 minut

Karta_problemu_angiografia

Obecnie brakuje jednak narzędzi dla identyfikacji pacjentów z guzami, które pomimo istniejących obecnie wskazań do operacji usunięcia nerki, są łagodne i nie wpływają na długość życia chorego. Narzędzie służące do oceny ryzyka zmiany nowotworowej danego guza nerki pozwoliłoby na możliwość odroczenia lub odstąpienia od operacji w przypadku pacjentów z prawdopodobnie guzem łagodnym. Wynik taki można by następnie przedstawić pacjentowi celem, zgodnie ze światowymi trendami, wspólnego wyboru metody leczenia (obserwacja vs. leczenie operacyjne).

Karta_problemu

Przewiń do góry