Rozwiązania 6 wyzwań społeczno-gospodarczych zostały odebrane w okresie wakacyjnym

Przez minione dwa miesiące aż 6 rozwiązań wypracowanych przez zespoły projektowe przeszło pozytywnie procedurę testów akceptacyjnych. Wszystkie wyzwania pochodzą z pierwszej edycji programu e-Pionier. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektów zakończonych sukcesem:

 • Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową Duchenne’a 

  Zgłaszający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed Klinika Rehabilitacji

  Data odbioru mvp: 30.07.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

Powstał prototyp spersonalizowanego egzoszkieletu do wspomagania/nadzorowania wykonania ruchów kończyny górnej dominującej pacjenta z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD) (choroba ta prowadzi do zaniku tkanki mięśniowej).

Urządzenie ma umożliwić samodzielne wykonanie wybranych ruchów oraz przedłużenie niezależności, samodzielności w samoobsłudze i funkcjonowaniu w życiu społecznym pacjenta z DMD. Egzoszkielet ma również wspomóc realizację procesu rehabilitacji, tzn. zestawu ćwiczeń wyznaczonych przez fizjoterapeutę i dostosowanych do aktualnych możliwości pacjenta z DMD.

 • Nieefektywny kontakt osób niesłyszących z pogotowiem ratunkowym

  Zgłaszający: Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  Data odbioru mvp: 14.07.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

Został opracowany specjalistyczny sposób komunikacji dostosowany do potrzeb osób niesłyszących, a pozyskane informacje spełniają potrzeby dyspozytorów pogotowia ratunkowego. System umożliwia konwersję komunikatu niewerbalnego na komunikat werbalny.

Pozyskiwanie danych opisujących sytuację zagrożenia będzie odbywało się z wykorzystaniem specjalnie opracowanego interfejsu graficznego spełniającego potrzeby osób niesłyszących. Dzięki predefiniowanym ścieżkom możliwe jest pozyskanie dokładnie tych informacji, których potrzebują dyspozytorzy. Komunikat końcowy przekazywany jest dyspozytorowi w formie automatycznie wygenerowanej wiadomości głosowej, która zostaje odtworzona po połączeniu się z numerem alarmowym.

 • Brak możliwości zapewnienia dostępu i współdzielenia danych pomiarowych oraz danych oceanograficznych, a także możliwości zarządzania infrastrukturą badawczą w trakcie badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem jednostek pływających oraz pław w strefie znajdującej się poza zasięgiem powszechnie dostępnych środków łączności.

  Zgłaszający: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

  Data odbioru mvp: 30.06.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

W ramach testu akceptacyjnego  przeprowadzona została demonstracja możliwości dostępu załogi badawczej do danych znajdujących się w sieci IO PAN, współdzielenia wyników badań w obrębie grupy jednostek, również przy braku możliwości nawiązania komunikacji bezpośredniej, oraz możliwości zdalnego sterowania infrastrukturą badawczą z wykorzystaniem łączy wieloskokowych.

Pełna funkcjonalność urządzenia MVP została z powodzeniem przetestowana w lądowych warunkach terenowych oraz w warunkach morskich podczas rejsu statku badawczego Oceania.

 • Brak systemu kwalifikującego pacjentów pod względem przypadku- pilny lub stabilny na oddziałach ortopedycznych

  Zgłaszający: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  Data odbioru mvp: 31.07.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

Wprowadzenie wypracowanego systemu ułatwi kwalifikację pacjenta do zabiegu, co spowoduje szybsze przyjęcie na oddział przypadków tego wymagających – pilnych. Przez to czas oczekiwania pacjenta na zabieg będzie realny, a tym samym krótszy. Zmniejszy się czas jaki lekarz musi poświęcić każdemu pacjentowi z osobna, co wpłynie na szybszą aktualizację kolejki pacjentów oczekujących na zabieg.

 • Zagospodarowanie baterii o wysokiej gęstości energii  

  Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumii

  Data odbioru mvp: 1.07.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

Problem dotyczy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i oszczędności energii. Obecnie w Polsce przetwarza się baterie ołowiowe, cynkowe i alkaliczne, natomiast baterie atrakcyjne z punktu widzenia odzysku drogich i rzadkich metali (np. Li, Co, Ni, Mn, Cu i inne) wysyła się do recyklingu za granicę.

W ramach projektu powstała linia technologiczna do neutralizacji odpadu niebezpiecznego jakie są zużyte ogniwa litowo-jonowe. W skutek procesu powstają półprodukty, które nie są już odpadem niebezpiecznym, ale frakcjami posiadającymi wartość rynkową.

 • Brak rozwiązania dla potrzeb optymalnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w tym w szczególności dla wspomagania kształtowania terenów zielonych i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

  Zgłaszający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

  Data odbioru mvp: 04.08.2020 r.

Opracowane rozwiązanie:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia ICT dla potrzeb planowania i bieżącego zarządzania terenami zieleni w miastach.
Oprogramowanie integruje informacje o warunkach glebowo-wodnych i tym samym przyczynia się do lepszego zarządzania terenami zielonymi w przestrzeni miejskiej, w tym ich planowania, zagospodarowania oraz obserwacji potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji realizowanych w rejonie terenów zielonych na ich kondycję.

Działanie programu zostało przetestowane w warunkach rzeczywistych w oparciu o dane o wybranych dzielnicach Krakowa.

Przewiń do góry