Wyzwania e-Pionier II

Wróć do e-Pionier II

Otwarte

Lista problemów, dla których poszukujemy propozycji rozwiązania. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wybierać problemy z tej listy.

Zautomatyzowanie czynności realizowanych przez policjantów w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym

Oględziny miejsca zdarzeń drogowych obecnie odbywają się, w zdecydowanej większości bez wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych. Sprowadzają się do opisu zaobserwowanej - zastanej sytuacji, ręcznego zwymiarowania poszczególnych elementów, spisania warunków, uszkodzeń pojazdów, sporządzenia szkicu i wykonania zdjęć. Celem poszukiwanego rozwiązania jest skrócenie czasu czynności związanych z zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji procesowej.

Karta problemu

Ze względu na duże zainteresowanie zespołów interdyscyplinarnych rozwiązaniem niniejszego problemu, Akcelerator umożliwił jego rozwiązanie również w ramach projektu "e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym".

Długotrwały i uciążliwy dla pacjenta proces diagnozy chorób cywilizacyjnych (NIEAKTUALNY)

Pacjentki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie menopauzalnym, jak i z niepełnosprawnościami wynikającymi z wad wrodzonych, są narażone na rozwój chorób cywilizacyjnych (nowotwór, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia mineralizacji kośćca i sercowo-naczyniowe). Pacjentki te wymagają indywidualnego, ale holistycznego spojrzenia, gdyż posiadają objawy wielu chorób, przez co proces ich diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia są bardzo trudne i obejmują wachlarz od endokrynologii, po kardiologię, onkologię i diabetologię. Lekarze często nie mogą wystawić jednoznacznej diagnozy w trakcie wizyty.
Problem może zostać rozwiązany dzięki wykorzystaniu gromadzonych wcześniej danych o pacjentach w formie elektronicznej, zgodnej ze standardami jako opis procesu złożonego z etapów: diagnozy, badań, leczenia oraz stosowanych zabiegów. Taki zbiór danych historycznych może być analizowany z wykorzystaniem technologii ICT pod kątem znajdowania podobieństwa opisów objawów, diagnoz, wyników badań i procesu leczenia w celu wskazywania podobnych przypadków chorobowych oraz wspomagania lekarza w podejmowaniu decyzji.

Karta problemu

W wyniku rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w dniu 25.03.2019 r., podjęto decyzję o wyłączeniu niniejszego problemu z procesu projektu e-Pionier.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zrezygnował z poszukiwania rozwiązania niniejszego problemu.

Wybrane

Lista problemów, dla których zespoły przygotowują koncepcje rozwiązań, ale które jeszcze nie zostały przedstawione na komitecie inwestycyjnym i nie uzyskały finansowania.

Brak narzędzia nadzoru pasieki pszczelarskiej w kontekście wandalizmu, ataku szkodnika i niekontrolowanego spadku liczby pszczół w rodzinie

Pszczoła miodna jest jednym z głównych owadów, które zapylają ponad połowę wszystkich roślin używanych w przemyśle spożywczym. Życie i zdrowie pszczół zależy silnie od jakości środowiska naturalnego, w którym one mieszkają i pracują. Niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym prowadzą do upadku całych pasiek. Zagrożenia te są najczęściej wywołane nieodpowiedzialną gospodarką pestycydami oraz późną wykrywalnością chorób u pszczół.

Istnieje więc potrzeba opracowania platformy monitorującej pasiekę pszczelarską i agregującej dane z uli. Pasieki pszczelarskie często umieszczane są w rejonach trudno dostępnych co dodatkowo potęguje problem.

Karta-problemu-pszczoly

 

Brak wspomagania planowania i prowadzenia trudnych przypadków operacji tkanki kostnej

Ze względu na dużą liczbę wykonywanych zabiegów Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Copernicus ma do czynienia z najtrudniejszymi przypadkami, np. operacjami rewizyjnymi po urazach tkanki kostnej podpierającej implant. Problemem w tym przypadku (ale także w wielu innych przypadkach ortopedycznych) jest ubytek tkanki kostnej w miejscu potencjalnego osadzenia implantu. Samo rozpoznanie tego miejsca na podstawie badania TK jest bardzo pracochłonne, trudne i niepewne, ponieważ obraz bywa zakłócony licznymi odłamkami kostnymi, a zarys tkanki kostnej bywa bardzo nieregularny.

Karta-problemu_chirurgia

Brak jednolitego systemu regulującego i kontrolującego dostęp do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych

Ze względu na ograniczoną liczbę środków otrzymywanych z NFZ, liczba możliwych do wykonania usług medycznych jest ograniczona. Wpływa to bezpośrednio na sposób obsługi pacjentów, którzy muszą zostać zapisani do kolejki oczekujących na wykonanie określonej usługi medycznej. Istniejący system rozliczeń zakłada istnienie dwóch trybów przyjęcia do lekarza bądź do szpitala, w celu realizacji świadczenia i w konsekwencji zapisanie pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie w trybie pilnym lub trybie planowym.

Brak sprecyzowania kryteriów, które powinny być widoczne w procesie kwalifikacyjnym wpływa negatywnie na postrzeganie procesu klasyfikacji przez pacjentów, gdyż budzi podejrzenie nadużyć, w wyniku których czas oczekiwania na świadczenie wynika nie tylko ze stanu zdrowia pacjenta, ale także ze względów pozamerytorycznych.

Karta_problemu_system kolejkowy

Opracowanie zintegrowanego systemu informatycznego nadzoru

Rak piersi (RP) jest najczęstszym nowotworem (ok. 17500 zachorowań rocznie) oraz jedną z 2 najczęstszych przyczyn umieralności nowotworowej (około 6000 zgonów rocznie) u kobiet w Polsce. Diagnostyka i leczenie RP opiera się na interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalności lekarskich: radiologów, patologów, chirurgów, onkologów klinicznych i radioterapeutów, a także psychologów, rehabilitantów/fizjoterapeutów, dietetyków i dedykowanych pielęgniarek. Konieczna jest też bliska współpraca z ośrodkami genetyki klinicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, stacjonarnej i domowej opieki paliatywnej, zakładami medycyny nuklearnej, placówkami zaopatrzenia medycznego oraz przedstawicielami środowisk pacjentów. Zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej, diagnostyka i leczenie RP powinny się odbywać w ramach zintegrowanej opieki multidyscyplinarnej (centrów raka piersi - CRP)

Karta problemu

Finansowane

Lista problemów, dla których przygotowana przez zespoły koncepcja rozwiązania otrzymała pozytywną rekomendację komitetu inwestycyjnego. Zespoły otrzymały dofinansowanie i są w trakcie wytwarzania zaproponowanych rozwiązań.

Rozwiązane

Lista problemów, dla których z sukcesem opracowano MVP.