Wyzwania e-Pionier II

Wróć do e-Pionier II

Otwarte

Lista problemów, dla których poszukujemy propozycji rozwiązania. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wybierać problemy z tej listy.

Długotrwały i uciążliwy dla pacjenta proces diagnozy chorób cywilizacyjnych (NIEAKTUALNY)

Pacjentki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie menopauzalnym, jak i z niepełnosprawnościami wynikającymi z wad wrodzonych, są narażone na rozwój chorób cywilizacyjnych (nowotwór, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia mineralizacji kośćca i sercowo-naczyniowe). Pacjentki te wymagają indywidualnego, ale holistycznego spojrzenia, gdyż posiadają objawy wielu chorób, przez co proces ich diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia są bardzo trudne i obejmują wachlarz od endokrynologii, po kardiologię, onkologię i diabetologię. Lekarze często nie mogą wystawić jednoznacznej diagnozy w trakcie wizyty.
Problem może zostać rozwiązany dzięki wykorzystaniu gromadzonych wcześniej danych o pacjentach w formie elektronicznej, zgodnej ze standardami jako opis procesu złożonego z etapów: diagnozy, badań, leczenia oraz stosowanych zabiegów. Taki zbiór danych historycznych może być analizowany z wykorzystaniem technologii ICT pod kątem znajdowania podobieństwa opisów objawów, diagnoz, wyników badań i procesu leczenia w celu wskazywania podobnych przypadków chorobowych oraz wspomagania lekarza w podejmowaniu decyzji.

Karta problemu

W wyniku rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w dniu 25.03.2019 r., podjęto decyzję o wyłączeniu niniejszego problemu z procesu projektu e-Pionier.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zrezygnował z poszukiwania rozwiązania niniejszego problemu.

Brak systemu oceny ryzyka dekompensacji układu krążenia, w celu redukcji kosztów leczenia niewydolności serca poprzez ograniczenie częstości hospitalizacji

Niewydolność serca (NS) to choroba przewlekła o różnorodnej etiologii, objawiająca się uczuciem duszności oraz brakiem tolerancji wysiłku fizycznego. Wraz z postępem choroby występują incydenty dekompensacji układu krążenia, czyli wyjątkowo gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Taki stan to bezpośrednie zagrożenie życia, wymagające pilnej hospitalizacji. Obecnie w Polsce ponad 50% chorych z NS wymaga ponownego przyjęcia do szpitala, a co czwarty wraca tam przed upływem
30 dni od wypisu. Co ważne, to właśnie kolejne hospitalizacje pochłaniają ok. 94% budżetu przeznaczonego na leczenie NS.

karta problemu - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław

Bezprzewodowy system pomiarów ruchów człowieka

Do podstawowych zadań uczelni wyższej należy prowadzenie badań. Na AWFiS często mamy do czynienia z badaniami różnego rodzaju ruchów. W warunkach laboratoryjnych potrafimy opisać pod różnymi kontami każdy ruch. Problem pojawia się w momencie kiedy dla analizy obciążeń treningowych musimy uwzględniać i zsumować ćwiczenia różnego typu. Dla przykładu powiązać ćwiczenia szybkościowo – siłowe z wytrzymałościowymi. Porównanie opisu ćwiczenia w W(wat) z m/s jest niewykonalne, zatem dokonuje się dużego uogólnienia opisują daną intensywność na 40 -50%. Takie przybliżenia zwiększają błędy w analizie obciążeń i interpretacji wyników. Dodatkową trudnością jest fakt, że obciążenia takie realizowane są w różnych miejscach, zależnych często od nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych.

Możliwość obiektywnej oceny poszczególnych ćwiczeń dałoby podstawy dla prawidłowej oceny i wyznaczenia każdego rodzaju aktywności człowieka. Niewątpliwie zwiększyłoby to rzetelność wszelkiego rodzaju analizom programów treningowych. Często bez takiej analizy wnioskowanie o zmianach zachodzących w organizmie człowieka jest obarczone dużym błędem.

Karta problemu_AWF

Opracowanie zintegrowanego systemu informatycznego nadzoru

Rak piersi (RP) jest najczęstszym nowotworem (ok. 17500 zachorowań rocznie) oraz jedną z 2 najczęstszych przyczyn umieralności nowotworowej (około 6000 zgonów rocznie) u kobiet w Polsce. Diagnostyka i leczenie RP opiera się na interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalności lekarskich: radiologów, patologów, chirurgów, onkologów klinicznych i radioterapeutów, a także psychologów, rehabilitantów/fizjoterapeutów, dietetyków i dedykowanych pielęgniarek. Konieczna jest też bliska współpraca z ośrodkami genetyki klinicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, stacjonarnej i domowej opieki paliatywnej, zakładami medycyny nuklearnej, placówkami zaopatrzenia medycznego oraz przedstawicielami środowisk pacjentów. Zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej, diagnostyka i leczenie RP powinny się odbywać w ramach zintegrowanej opieki multidyscyplinarnej (centrów raka piersi - CRP)

Karta problemu

Brak jednolitego systemu regulującego i kontrolującego dostęp do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych

Ze względu na ograniczoną liczbę środków otrzymywanych z NFZ, liczba możliwych do wykonania usług medycznych jest ograniczona. Wpływa to bezpośrednio na sposób obsługi pacjentów, którzy muszą zostać zapisani do kolejki oczekujących na wykonanie określonej usługi medycznej. Istniejący system rozliczeń zakłada istnienie dwóch trybów przyjęcia do lekarza bądź do szpitala, w celu realizacji świadczenia i w konsekwencji zapisanie pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie w trybie pilnym lub trybie planowym.

Brak sprecyzowania kryteriów, które powinny być widoczne w procesie kwalifikacyjnym wpływa negatywnie na postrzeganie procesu klasyfikacji przez pacjentów, gdyż budzi podejrzenie nadużyć, w wyniku których czas oczekiwania na świadczenie wynika nie tylko ze stanu zdrowia pacjenta, ale także ze względów pozamerytorycznych.

Karta_problemu_system kolejkowy

 

W związku z powagą niniejszego problemu, Akcelerator otrzymał oświadczenie Podmiotu Leczniczego Copernicus, wyrażające żywe zainteresowanie jego rozwiązaniem. Jednakże wyjątkowy charakter kontekstu działalności Copernicus stawia przed potencjalnym rozwiązaniem inne wymagania, które rzutują na zakres koniecznych do przeprowadzenia prac rozwojowych.

W efekcie Akcelerator

Wybrane

Lista problemów, dla których zespoły przygotowują koncepcje rozwiązań, ale które jeszcze nie zostały przedstawione na komitecie inwestycyjnym i nie uzyskały finansowania.

Brak możliwości ostrzegania mieszkańców Starogardu Gdańskiego o alertach smogowych z wykorzystaniem technologii ICT

Jednym z cywilizacyjnych zagrożeń dla miast, a zwłaszcza dla mieszkańców jest smog zła jakość powietrza związana z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są przemysł, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach, które wspierane niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi klimatycznymi czy ogólnymi uwarunkowaniami terenu mogą przyczynić się do pojawienia się zjawiska smogu. Skutki smogu są bardziej dalekosiężne, niż się niektórym wydaje – ma on bowiem bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc (przy dłuższej ekspozycji na wysokie stężenia zanieczyszczeń) między innymi do pojawienia się niewydolności oddechowej, czy problemami z krążeniem.

Urząd Miasta Starogard Gdański chciałby przekazywać informacje za pomocą narzędzi z sektora ICT, o możliwości wystąpienia alertów smogowych mieszkańcom, a zwłaszcza grupom wyższego ryzyka zdrowotnego w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa ich życia.

Karta-problemu_Starogard_alerty smogowe

Brak narzędzia do identyfikacji szkodliwych barwników występujących w tuszach do tatuażu.

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu szerokiego spektrum nowotworów, w tym czerniaka złośliwego i raka sutka. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost populacji wytatuowanych pacjentów. Jednym z powodów jest fakt, iż tatuowanie ciała stało się swoistym sposobem na podkreślenie swojej osobowości czy stylu, szczególnie wśród młodzieży i młodych dorosłych.

Tatuaż wykonuje się poprzez wprowadzenie tuszu w obszar skóry właściwej na głębokość od 1.5 do 7.0 mm. Zdeponowany w skórze tusz jest czynnikiem wyzwalającym odpowiedź immunologiczną, która na drodze transportu czynnego i biernego częściowo translokuje cząsteczki tuszu do węzłów chłonnych i wątroby. Tusz akumulujący się w węzłach chłonnych może imitować przerzuty czerniaka złośliwego skóry, co stanowi kliniczny problem w trakcie zabiegu biopsji węzła chłonnego wartowniczego (SLNB) u pacjentów z tym rozpoznaniem i może doprowadzić do śródoperacyjnej decyzji o poszerzeniu zakresu zabiegu.

Karta-problemu_UCK_tusze

Finansowane

Lista problemów, dla których przygotowana przez zespoły koncepcja rozwiązania otrzymała pozytywną rekomendację komitetu inwestycyjnego. Zespoły otrzymały dofinansowanie i są w trakcie wytwarzania zaproponowanych rozwiązań.

Brak narzędzia nadzoru pasieki pszczelarskiej w kontekście wandalizmu, ataku szkodnika i niekontrolowanego spadku liczby pszczół w rodzinie

Pszczoła miodna jest jednym z głównych owadów, które zapylają ponad połowę wszystkich roślin używanych w przemyśle spożywczym. Życie i zdrowie pszczół zależy silnie od jakości środowiska naturalnego, w którym one mieszkają i pracują. Niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym prowadzą do upadku całych pasiek. Zagrożenia te są najczęściej wywołane nieodpowiedzialną gospodarką pestycydami oraz późną wykrywalnością chorób u pszczół.

Karta problemu

Istnieje więc potrzeba opracowania platformy monitorującej pasiekę pszczelarską i agregującej dane z uli. Pasieki pszczelarskie często umieszczane są w rejonach trudno dostępnych co dodatkowo potęguje problem.

Brak wspomagania planowania i prowadzenia trudnych przypadków operacji tkanki kostnej

Ze względu na dużą liczbę wykonywanych zabiegów Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Copernicus ma do czynienia z najtrudniejszymi przypadkami, np. operacjami rewizyjnymi po urazach tkanki kostnej podpierającej implant. Problemem w tym przypadku (ale także w wielu innych przypadkach ortopedycznych) jest ubytek tkanki kostnej w miejscu potencjalnego osadzenia implantu. Samo rozpoznanie tego miejsca na podstawie badania TK jest bardzo pracochłonne, trudne i niepewne, ponieważ obraz bywa zakłócony licznymi odłamkami kostnymi, a zarys tkanki kostnej bywa bardzo nieregularny.

Karta problemu

Rozwiązane

Lista problemów, dla których z sukcesem opracowano MVP.

Przewiń do góry