Mikrogranty


Excento sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 26 924 700,00

Całkowita wartość dofinansowania: 22 885 995,00

Adres dedykowanej strony projektu: www.mikrogranty.com.pl