Zgłoszone problemy przez jednostki administracji publicznej

Otwarte


Lista problemów, dla których poszukujemy propozycji rozwiązania. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wybierać problemy z tej listy.
1 Nieefektywne zarządzanie szlakami - trasami rowerowymi
Obecnie UM Lublin obserwuje dynamiczny rozwój ruchu rowerowego, wynikający z potrzeb transportowych, ekologicznych, zdrowotnych i samej popularności roweru. Równocześnie intensywnie rozwija się turystyka rowerowa, co wynika z faktu tworzenia nowych szlaków i tras rowerowych oraz dużej promocji takiego sposobu spędzania wolnego.
Konieczne wydaje się być zbiorcze katalogowanie istniejących tras oraz szlaków rowerowych pod względem dostępności, oznakowania, jakości nawierzchni, uszkodzeń i napraw, punktów odpoczynku, parkingów, a także potrzeb i oczekiwań użytkowników, zarówno poprzez zdjęcia, ślady gpx, lokalizacje na mapie, filmy, itp. czasu.
Problem może zostać rozwiązany przy wykorzystaniu narzędzi ICT, np. poprzez usprawnienie procesu zarządzania infrastrukturą rowerową za pomocą narzędzi zbierających wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu, co ułatwi proces tworzenia i zarządzania systemem tras rowerowych, a przy wykorzystaniu informacji zbieranych od użytkowników zapewni wysoki stopień aktualności umieszczanych danych.


Karta problemu
2Zautomatyzowanie czynności realizowanych przez policjantów w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym
Oględziny miejsca zdarzeń drogowych obecnie odbywają się, w zdecydowanej większości bez wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych. Sprowadzają się do opisu zaobserwowanej - zastanej sytuacji, ręcznego zwymiarowania poszczególnych elementów, spisania warunków, uszkodzeń pojazdów, sporządzenia szkicu i wykonania zdjęć. Celem poszukiwanego rozwiązania jest skrócenie czasu czynności związanych z zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji procesowej.

Karta problemu

Wybrane


Lista problemów, dla których zespoły przygotowują koncepcje rozwiązań, ale które jeszcze nie zostały przedstawione na komitecie inwestycyjnym i nie uzyskały finansowania.
1Długotrwały i uciążliwy dla pacjenta proces diagnozy chorób cywilizacyjnych

Pacjentki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie menopauzalnym, jak i z niepełnosprawnościami wynikającymi z wad wrodzonych, są narażone na rozwój chorób cywilizacyjnych (nowotwór, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia mineralizacji kośćca i sercowo-naczyniowe). Pacjentki te wymagają indywidualnego, ale holistycznego spojrzenia, gdyż posiadają objawy wielu chorób, przez co proces ich diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia są bardzo trudne i obejmują wachlarz od endokrynologii, po kardiologię, onkologię i diabetologię. Lekarze często nie mogą wystawić jednoznacznej diagnozy w trakcie wizyty.
Problem może zostać rozwiązany dzięki wykorzystaniu gromadzonych wcześniej danych o pacjentach w formie elektronicznej, zgodnej ze standardami jako opis procesu złożonego z etapów: diagnozy, badań, leczenia oraz stosowanych zabiegów. Taki zbiór danych historycznych może być analizowany z wykorzystaniem technologii ICT pod kątem znajdowania podobieństwa opisów objawów, diagnoz, wyników badań i procesu leczenia w celu wskazywania podobnych przypadków chorobowych oraz wspomagania lekarza w podejmowaniu decyzji.


Karta problemu
2Wielozadaniowy System Mobilnego Rozgłaszacza Multimedialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Zabezpieczenie działań policji związanych z bezpieczeństwem publicznym ( sytuacje kryzysowe, imprezy masowe, zgromadzenia publiczne itp.) wiąże się z koniecznością współdziałania, a co za tym idzie- komunikowania się policjantów z grupą ludzi-uczestników działań. Skala działań policyjnych rozciąga się na grupy o rozmiarach od kilkunastu osób do tłumu o wielkości 100 tys. Podstawowym problemem w czasie sytuacji kryzysowych jest właściwa komunikacja pomiędzy Policją a społeczeństwem (w tym tłumem) w różnych sytuacjach, w których konieczny jest dialog i zrozumienie oraz pewność przekazanej informacji. Komunikowanie się i dialog mają na celu lepsze zrozumienie zaistniałej sytuacji, a w konsekwencji deeskalacje negatywnych emocji bez konieczności użycia dodatkowych sił policyjnych, środków przymusu bezpośredniego lub działania pododdziałów zwartych Policji. Współcześnie brakuje Policji rozwiązania, które jednocześnie: służy do informowania tłumu o bieżącej sytuacji, zagrożeniach, pożądanym zachowaniu, jest urządzeniem mobilnym, pozwala wielokanałowo przekazać trafną informację dużym zbiorowiskom ludzkim.

Karta problemu
3System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych
Powierzchowne grzybice skóry i jej przydatków powodowane przez dermatofity w Polsce są rozpoznawane bardzo często. W ogromnej większości laboratoriów diagnostyka zakażeń dermatofitowych w Polsce i za granicą przeprowadzana jest metodami klasycznymi. Długi okres oczekiwania na wynik znacząco opóźnia rozpoczęcie leczenia, narażając przy tym na wzmożone ryzyko rozsiewu infekcji przez osobę zakażoną lub brak możliwości zlikwidowania źródła zakażenia.

Karta problemu
4Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu
Baterie litowo-jonowe są aktualnie wykorzystywane w części taboru trolejbusowego w Gdyni jako pomocnicze źródło zasilania. Zapewniają one jedne z najwyższych gęstości energii i najlepszych charakterystyk ładowania i rozładowania wśród dostępnych na rynku rozwiązań. Podczas eksploatacji zaobserwowano wysoką temperaturę pracy akumulatorów w sytuacjach wysokiego obciążenia oraz wrażliwość temperaturową baterii. Ponad optymalnym zakresem temperatury spadała ich sprawność energetyczna zmniejszając zasięg trolejbusu. Utrzymanie temperatury pracy akumulatora trolejbusu w dopuszczalnym zakresie podniesie jego sprawność energetyczną, wydłuży jego żywotność oraz zasięg.

Karta problemu

Finansowane


Lista problemów, dla których przygotowana przez zespoły koncepcja rozwiązania otrzymała pozytywną rekomendację komitetu inwestycyjnego. Zespoły otrzymały dofinansowanie i są w trakcie wytwarzania zaproponowanych rozwiązań.
1System precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej
W wielu sytuacjach, w których prowadzą działania służby ratownicze, dostępne środki pozwalają na rozpoznanie głównie na podstawie istniejących, niekoniecznie aktualnych map lub zdjęć satelitarnych i znajomości terenu uczestników akcji operujących z ziemi i posiadających ograniczone pole widzenia oraz możliwość dotarcia na miejsce w trudno dostępnym terenie. Działania takie mogą być wspierane z wykorzystaniem latających platform bezzałogowych.

Karta problemu
2Brak automatycznych systemów do wielopoziomowego parkowania rowerów
Przestrzeń w miastach jest coraz droższa i trudniej dostępna. Istnieje potrzeba wdrożenia nowoczesnych wielopoziomowych parkingów rowerowych, które będą układały rowery w optymalny sposób, aby wykorzystać jak najwięcej przestrzeni.

Karta problemu
3Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10
Gmina Rumia, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu na terenie Rumii wykazanych w programie ochrony powietrza dla strefy pomorskiej), została zobligowana do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych, poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych.
Potrzebne jest więc rozwiązanie ICT, które w sposób automatyczny zarejestruje i przetworzy uzyskiwane wyniki do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Ponadto sposób aplikacji czujników w urządzeniu pomiarowym wymaga opracowania innowacyjnych rozwiązań ICT do sterowania procesem pomiarowym.


Karta problemu
4Trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentami
Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.

Karta problemu
5System monitorowania narażenia mieszkańców Gdańska na wybrane związki endokrynnie czynne w wodzie pitnej dostarczanej wodociągami oraz usuwanych w ścieżkach komunalnych
Monitoring wody pitnej jak i ścieków komunalnych, wykrywający stężenia wybranych EDC jest kluczowy dla zmniejszania narażenia ludzi na substancje endokrynnie czynne, wpływające negatywnie na zdrowie. Nadal nie ma jednak skutecznej i taniej metody analitycznej, która pozwoliłaby na zautomatyzowane pomiary w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych bez konieczności dostępu do wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i wykwalifikowanego personelu.

Karta problemu
6Nieefektywny monitoring funkcji życiowych osób zatrzymanych
W określonych przepisami sytuacjach Policja uprawniona jest od zatrzymania i odizolowania osób od reszty społeczeństwa na określony czas . W jego trakcie odpowiedzialność za życie i zdrowie zatrzymanego ponosi policjant sprawujący nadzór nad osobą.
Brak narzędzi wspomagających policjantów w diagnozowaniu czynności życiowych izolowanych, brak możliwości stałego zdalnego monitoringu (z poziomu stanowiska pracy funkcjonariusza) kluczowych dla stanu zdrowia zatrzymanychfunkcji życiowych. Problem dotyczy również innych funkcjonariuszy publicznych, którzy w swojej pracy dokonują zatrzymań, przez co na czas zatrzymania są odpowiedzialni za zdrowie i życie zatrzymanego, czy też ratowanego (np. strażnicy graniczni).


Karta problemu

Dnia 09.08.2017 r. przeprowadzono negocjacje między jednostką zgłaszającą problem społeczno-gospodarczy a zespołem interdyscyplinarnym, który wyraził gotowość rozwiązania problemu. W wyniku negocjacji doprecyzowano i uzupełniono opis: kryteriów oceny MVP, wartości progowych kryteriów, procedury i warunków testu akceptacyjnego MVP. Szczegółowe wnioski negocjacji ujęto w zaktualizowanej karcie problemu.

Karta problemu aktualizacja
7Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) - opracowanie systemu dla dystrofii mięśniowej Duchenne’a (w oparciu o międzynarodowe wytyczne TREAT-NMD)

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD)pod opieką mamy ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowo-krążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat)
OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Karta problemu
8System monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w placówkach oświatowych
Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają trudności z funkcjonowaniem w otaczającym je świecie. Ich specyficzne zachowania i reakcje nieadekwatne do danej sytuacji narażają je na odizolowanie i brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. Pomimo istnienia wielu metod i form terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi istnieje trudność z rozpoznawaniem dynamicznie zmieniających się u tych osób reakcji emocjonalnych, a tym samym możliwość podjęcia poprzez terapeutę odpowiednich działań mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia niewłaściwych zachowań. Pożądane rozwiązanie powinno pozwalać na monitorowanie stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wprowadzenie systemu monitorowania stresu, wykorzystującego nowoczesne narzędzia ICT, ułatwiłoby nawiązanie interakcji pomiędzy terapeutą a dzieckiem - wpływając w ten sposób na zwiększenie efektywności terapii.
Karta problemu

Rozwiązane


Lista problemów, dla których z sukcesem opracowano MVP.

Weryfikowane


Lista problemów, dla których nie zakończył się jeszcze proces weryfikacji i akceptacji karty problemu. Zespoły zainteresowane rozwiązaniem tych problemów prosimy o kontakt, co pozwoli nam na zintensyfikowanie prac nad tymi problemami i jak najszybsze przeniesienie ich do sekcji problemów otwartych.
1Samorząd nie posiada informacji na temat stanu zdrowia oraz predyspozycji zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. Wiedza ta konieczna jest do wykrywania i wczesnego leczenia chorób cywilizacyjnych, a także dla zapobieżenia poważnych jej następstwom w przyszłości
2System monitoringu i wyszukiwania informacji w sieci TOR
3Obserwatorium zagrożenia dla ludzi młodych - brak dedykowanych rozwiązań dla modułów cyberprzemocy i cyber zagrożeń
4Identyfikowanie zagrożeń na wczesnym stadium ich powstawania
5Analiza jakości pracy detektorów sterowania ruchem drogowym zainstalowanych w systemie TRISTAR w Gdańsku
6Zautomatyzowanie oględzin miejsca zdarzeń drogowych
7System wyznaczania i monitoringu stref ochronnych podczas uwolnień substancji niebezpiecznych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego
8Niedopasowanie jakości kształcenia na studiach medycznych do rosnących oczekiwań rynku
9Deficyty wiedzy i umiejętności po stronie pracowników JST i administracji publicznej (na wszystkich szczeblach) w obszarze zarządzania kryzysowego
10Układ zarządzania temperaturą pracy baterii samochodu elektrycznego
11Układ zarządzania temperaturą pracy banku baterii

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym