Zgłoszone problemy przez jednostki administracji publicznej

Otwarte


Lista problemów, dla których poszukujemy propozycji rozwiązania. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wybierać problemy z tej listy.
1 Nieefektywne zarządzanie szlakami - trasami rowerowymi
Obecnie UM Lublin obserwuje dynamiczny rozwój ruchu rowerowego, wynikający z potrzeb transportowych, ekologicznych, zdrowotnych i samej popularności roweru. Równocześnie intensywnie rozwija się turystyka rowerowa, co wynika z faktu tworzenia nowych szlaków i tras rowerowych oraz dużej promocji takiego sposobu spędzania wolnego.
Konieczne wydaje się być zbiorcze katalogowanie istniejących tras oraz szlaków rowerowych pod względem dostępności, oznakowania, jakości nawierzchni, uszkodzeń i napraw, punktów odpoczynku, parkingów, a także potrzeb i oczekiwań użytkowników, zarówno poprzez zdjęcia, ślady gpx, lokalizacje na mapie, filmy, itp. czasu.
Problem może zostać rozwiązany przy wykorzystaniu narzędzi ICT, np. poprzez usprawnienie procesu zarządzania infrastrukturą rowerową za pomocą narzędzi zbierających wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu, co ułatwi proces tworzenia i zarządzania systemem tras rowerowych, a przy wykorzystaniu informacji zbieranych od użytkowników zapewni wysoki stopień aktualności umieszczanych danych.


Karta problemu
2Zautomatyzowanie czynności realizowanych przez policjantów w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym
Oględziny miejsca zdarzeń drogowych obecnie odbywają się, w zdecydowanej większości bez wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych. Sprowadzają się do opisu zaobserwowanej - zastanej sytuacji, ręcznego zwymiarowania poszczególnych elementów, spisania warunków, uszkodzeń pojazdów, sporządzenia szkicu i wykonania zdjęć. Celem poszukiwanego rozwiązania jest skrócenie czasu czynności związanych z zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji procesowej.

Karta problemu
3Nieefektywny monitoring funkcji życiowych osób zatrzymanych
W określonych przepisami sytuacjach Policja uprawniona jest od zatrzymania i odizolowania osób od reszty społeczeństwa na określony czas . W jego trakcie odpowiedzialność za życie i zdrowie zatrzymanego ponosi policjant sprawujący nadzór nad osobą.
Brak narzędzi wspomagających policjantów w diagnozowaniu czynności życiowych izolowanych, brak możliwości stałego zdalnego monitoringu (z poziomu stanowiska pracy funkcjonariusza) kluczowych dla stanu zdrowia zatrzymanychfunkcji życiowych. Problem dotyczy również innych funkcjonariuszy publicznych, którzy w swojej pracy dokonują zatrzymań, przez co na czas zatrzymania są odpowiedzialni za zdrowie i życie zatrzymanego, czy też ratowanego (np. strażnicy graniczni).


Karta problemu

Dnia 09.08.2017 r. przeprowadzono negocjacje między jednostką zgłaszającą problem społeczno-gospodarczy a zespołem interdyscyplinarnym, który wyraził gotowość rozwiązania problemu. W wyniku negocjacji doprecyzowano i uzupełniono opis: kryteriów oceny MVP, wartości progowych kryteriów, procedury i warunków testu akceptacyjnego MVP. Szczegółowe wnioski negocjacji ujęto w zaktualizowanej karcie problemu.

Karta problemu aktualizacja
4Długotrwały i uciążliwy dla pacjenta proces diagnozy chorób cywilizacyjnych

Pacjentki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie menopauzalnym, jak i z niepełnosprawnościami wynikającymi z wad wrodzonych, są narażone na rozwój chorób cywilizacyjnych (nowotwór, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia mineralizacji kośćca i sercowo-naczyniowe). Pacjentki te wymagają indywidualnego, ale holistycznego spojrzenia, gdyż posiadają objawy wielu chorób, przez co proces ich diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia są bardzo trudne i obejmują wachlarz od endokrynologii, po kardiologię, onkologię i diabetologię. Lekarze często nie mogą wystawić jednoznacznej diagnozy w trakcie wizyty.
Problem może zostać rozwiązany dzięki wykorzystaniu gromadzonych wcześniej danych o pacjentach w formie elektronicznej, zgodnej ze standardami jako opis procesu złożonego z etapów: diagnozy, badań, leczenia oraz stosowanych zabiegów. Taki zbiór danych historycznych może być analizowany z wykorzystaniem technologii ICT pod kątem znajdowania podobieństwa opisów objawów, diagnoz, wyników badań i procesu leczenia w celu wskazywania podobnych przypadków chorobowych oraz wspomagania lekarza w podejmowaniu decyzji.


Karta problemu
5Wielozadaniowy System Mobilnego Rozgłaszacza Multimedialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Zabezpieczenie działań policji związanych z bezpieczeństwem publicznym ( sytuacje kryzysowe, imprezy masowe, zgromadzenia publiczne itp.) wiąże się z koniecznością współdziałania, a co za tym idzie- komunikowania się policjantów z grupą ludzi-uczestników działań. Skala działań policyjnych rozciąga się na grupy o rozmiarach od kilkunastu osób do tłumu o wielkości 100 tys. Podstawowym problemem w czasie sytuacji kryzysowych jest właściwa komunikacja pomiędzy Policją a społeczeństwem (w tym tłumem) w różnych sytuacjach, w których konieczny jest dialog i zrozumienie oraz pewność przekazanej informacji. Komunikowanie się i dialog mają na celu lepsze zrozumienie zaistniałej sytuacji, a w konsekwencji deeskalacje negatywnych emocji bez konieczności użycia dodatkowych sił policyjnych, środków przymusu bezpośredniego lub działania pododdziałów zwartych Policji. Współcześnie brakuje Policji rozwiązania, które jednocześnie: służy do informowania tłumu o bieżącej sytuacji, zagrożeniach, pożądanym zachowaniu, jest urządzeniem mobilnym, pozwala wielokanałowo przekazać trafną informację dużym zbiorowiskom ludzkim.

Karta problemu
6Nieefektywna diagnostyka instalacji przeciwpowodziowych oraz terenów zalewowych, prowadząca do zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej oraz terenów wiejskich
Aby maksymalizować skuteczność zapobiegania uszkodzeniom instalacji przeciwpowodziowych, konieczne jest ich częste kontrolowanie. Oprócz okresowych badań, inspekcja powinna być przeprowadzana po gwałtownych ulewach czy podniesionym stanie wód. W praktyce ze względu na duże koszty i czasochłonność, badania wykonywane są zazwyczaj tylko jako kontrole - okresowe. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami są wszelkie instalacje poddawane w sposób ciągły na oddziaływanie wody, będące jednocześnie trudne do zweryfikowania ze względu na ograniczony dostęp. Nawet niewielkie ich uszkodzenia mogą spowodować całkowite zniszczenie instalacji spowodowane siłą powstającą w wyniku oddziaływania wody, co może oznaczać nawet całkowite zniszczenie instalacji przeciwpowodziowej.

Karta problemu
7Poprawa efektywności sposobu dostarczania przesyłek pocztowych w obszarach doręczeń przez listonoszy Poczty Polskiej S.A.
Poczta Polska S.A. jako narodowy operator pocztowy jest zobowiązana do świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym, w określonych terminach. Zdecydowana większość korespondencji jest doręczana adresatom za pośrednictwem listonoszy. Część z nich z uwagi na specyfikę obsługiwanego obszaru doręczeń (rodzaj i charakter zabudowy, liczba punktów doręczeń, długość trasy doręczeń, ilość korespondencji), wykorzystuje do celów służbowych pojazdy prywatne od rowerów, poprzez motorowery/skutery, do samochodów. Znaczna liczba listonoszy miejskich, obsługujących rejony doręczeń pieszo, wykorzystuje tzw. „wózki do doręczania korespondencji”, które pozwalają zabrać w rejon większą liczbę przesyłek, czy też przesyłki o dużych gabarytach. Niestety używane „wózki” nie są zbyt wygodne w użytkowaniu, a załadowane korespondencją są ciężkie, co utrudnia listonoszom poruszanie się, szczególnie w ciągach pionowych. Używane przez listonoszy rowery także nie spełniają wymagań i najczęściej są „doposażone” przez samych listonoszy, tak aby nadawały się do wykorzystania do doręczania przesyłek. Jednakże, we wszystkich ww. przypadkach brak jest urządzenia monitorującego trasę przejścia/przejazdu listonoszy w rejonach doręczeń, które uwzględniałoby specyfikę potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Pocztę Polską S.A.

Karta problemu
8Brak narzędzia wspomagającego tworzenie zindywidualizowanych procedur postępowania, monitorowania przebiegu choroby i długofalowych następstw terapii u dzieci z wadami wrodzonymi na przykładzie wad górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych w oparciu o scenariusze rokownicze
Ośrodek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Copernicus PL w ramach Klinik Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży zajmuje się przypadkami wad rozwojowych, w tym górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych. Wrodzone wady rozwojowe występują u 2-4% noworodków, będąc jedną z głównych przyczyn zgonów niemowląt. Trafiają do nas pacjenci z wadami górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych, głównie jest to atrezja przełyku z/bez przetoką przełykowo-tchawiczą. Wady te są wadami występującymi z częstością ok. 1:2400 - 1:4500 urodzeń, jednocześnie indywidualnie bardzo zmienne (atrezja krótko/ długoodcinkowa, obecność/brak przetoki przełykowo-tchawiczej, współistniejące wady innych narządów i układów – np. asocjacja VACTERL (V – wady kręgów (ang. vertebral anomalies); A – atrezja odbytu (ang. anal atresia); C – wrodzone wady serca (ang. cardiac abnormalities); T – przetoka tchawiczo-przełykowa (ang. tracheoesophagal fistula); E – atrezja przełyku (ang. esophagal atresia); R – wady nerek (ang. renal abnormalities) albo dysplazja kości promieniowej (ang. radial dysplasia); L – wady kończyn (ang. limb abnormalities)).

Karta problemu
9Problem niedostosowania rozdzielczości przestrzennej i czasu wydawania ostrzeżeń meteorologicznych do oczekiwań odbiorców oraz braku automatycznego wykorzystywania dużej ilości danych pochodzących z modeli numerycznych i prognoz nowcastingowych
Problemem dla instytutów meteorologicznych na całym świecie jest wydawanie ostrzeżeń oraz komunikatów meteorologicznych z wysoką sprawdzalnością, odpowiednim wyprzedzeniem czasowym od momentu wystąpienia zjawiska z zachowaniem dokładności przestrzennej. Jest to istotne, ponieważ z jednej strony centra kryzysowe potrzebują takiej informacji odpowiednio szybko żeby móc się przygotować, a z drugiej strony zjawiska, które powodują duże straty materialne i ludzkie są bardzo dynamiczne i punktowe co utrudnia dokładne prognozowanie czasu i miejsca ich wystąpienia.

Karta problemu
10Brak metody powiadamiania społeczeństwa i centrów kryzysowych o groźnych zjawiskach meteorologicznych w odniesieniu do realnych szkód mogących wystąpić na danym terenie
Państwo powinno posiadać odpowiednie narzędzia, dzięki którym jest w stanie dystrybuować ostrzeżenia o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu wywołanych zjawiskami pogodowymi. Obecnie prognozy i ostrzeżenia przygotowywane przez IMGW-PIB zwykle zawierają informacje na temat wartości danego parametru meteorologicznego i prawdopodobieństwa jego wystąpienia na danym terenie, np. porywy wiatru przekraczające 100 km/h z prawdopodobieństwem 80%, czy opady deszczu powyżej 30 mm/dobę z prawdopodobieństwem 90%.

Karta problemu
11Brak systemu wyznaczania i monitoringu stref ochronnych w działaniach służb ratowniczych
Sterowanie flotą powietrznych statków bezzałogowych w działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego stanowi nierozwiązany problem społeczno-gospodarczy. Podstawą problemu jest brak gotowych rozwiązań systemowych z zakresu sterowania zespołami bezzałogowych obiektów latających. Przeniesienie obowiązku sterowania dronami pomiarowymi z członków zastępu ratowniczego na automatyczny system zarządzania ruchem nadzorowany przez jednego operatora, pozwoliłoby na zaoszczędzenie sił oraz środków ratowniczych, które będą mogły zostać wykorzystane w dalszych działaniach. Działanie dronów mierzących stężenia substancji szkodliwych powinno dostarczyć pełny oraz jednoznaczny obraz stref niebezpiecznych i ochronnych, tj. powierzchnie ograniczone liniami łączącymi punkty o tym samym stężeniu (izoplety).

Karta problemu
12Opracowanie zintegrowanego systemu informatycznego nadzoru
Rak piersi (RP) jest najczęstszym nowotworem (ok. 17500 zachorowań rocznie) oraz jedną z 2 najczęstszych przyczyn umieralności nowotworowej (około 6000 zgonów rocznie) u kobiet w Polsce. Diagnostyka i leczenie RP opiera się na interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalności lekarskich: radiologów, patologów, chirurgów, onkologów klinicznych i radioterapeutów, a także psychologów, rehabilitantów/fizjoterapeutów, dietetyków i dedykowanych pielęgniarek. Konieczna jest też bliska współpraca z ośrodkami genetyki klinicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, stacjonarnej i domowej opieki paliatywnej, zakładami medycyny nuklearnej, placówkami zaopatrzenia medycznego oraz przedstawicielami środowisk pacjentów. Zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej, diagnostyka i leczenie RP powinny się odbywać w ramach zintegrowanej opieki multidyscyplinarnej (centrów raka piersi - CRP)

Karta problemu

Wybrane


Lista problemów, dla których zespoły przygotowują koncepcje rozwiązań, ale które jeszcze nie zostały przedstawione na komitecie inwestycyjnym i nie uzyskały finansowania.
1Poprawa efektywności zarządzania informacjami dot. infrastruktury dróg miejskich
Zidentyfikowaliśmy problem w przepływie informacji w zarządzie dróg oraz między nadzorem a wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni. Na dzień dzisiejszy istnieje konieczność monitoringu infrastruktury miejskiej w celu weryfikacji stanu technicznego infrastruktury i raportowaniu o istniejących zagrożeniach np. ubytki zagrażające bezpieczeństwu użytkownikom dróg. Ponadto brak centralnego portalu (bazy informacji), który w czasie rzeczywistym (w urzędzie oraz na dedykowanych urządzeniach mobilnych) uzupełniałby się o informacje od ekip weryfikujących stan infrastruktury drogowej (informacja zdjęciowa + notatka pisemna lub głosowa połączona z geo-lokalizacją) oraz aktualnej informacji o wykonanych zleceniach przez wykonawców, ich statusie i raporcie z wykonanych prac (informacja zdjęciowa + notatka pisemna lub głosowa połączona z geo-lokalizacją).

Karta problemu

Finansowane


Lista problemów, dla których przygotowana przez zespoły koncepcja rozwiązania otrzymała pozytywną rekomendację komitetu inwestycyjnego. Zespoły otrzymały dofinansowanie i są w trakcie wytwarzania zaproponowanych rozwiązań.
1System precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej
W wielu sytuacjach, w których prowadzą działania służby ratownicze, dostępne środki pozwalają na rozpoznanie głównie na podstawie istniejących, niekoniecznie aktualnych map lub zdjęć satelitarnych i znajomości terenu uczestników akcji operujących z ziemi i posiadających ograniczone pole widzenia oraz możliwość dotarcia na miejsce w trudno dostępnym terenie. Działania takie mogą być wspierane z wykorzystaniem latających platform bezzałogowych.

Karta problemu
aktualizacja
Karta problemu
2Brak automatycznych systemów do wielopoziomowego parkowania rowerów
Przestrzeń w miastach jest coraz droższa i trudniej dostępna. Istnieje potrzeba wdrożenia nowoczesnych wielopoziomowych parkingów rowerowych, które będą układały rowery w optymalny sposób, aby wykorzystać jak najwięcej przestrzeni.

Karta problemu
3System monitorowania narażenia mieszkańców Gdańska na wybrane związki endokrynnie czynne w wodzie pitnej dostarczanej wodociągami oraz usuwanych w ścieżkach komunalnych
Monitoring wody pitnej jak i ścieków komunalnych, wykrywający stężenia wybranych EDC jest kluczowy dla zmniejszania narażenia ludzi na substancje endokrynnie czynne, wpływające negatywnie na zdrowie. Nadal nie ma jednak skutecznej i taniej metody analitycznej, która pozwoliłaby na zautomatyzowane pomiary w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych bez konieczności dostępu do wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i wykwalifikowanego personelu.

Karta problemu
4System monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w placówkach oświatowych
Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają trudności z funkcjonowaniem w otaczającym je świecie. Ich specyficzne zachowania i reakcje nieadekwatne do danej sytuacji narażają je na odizolowanie i brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. Pomimo istnienia wielu metod i form terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi istnieje trudność z rozpoznawaniem dynamicznie zmieniających się u tych osób reakcji emocjonalnych, a tym samym możliwość podjęcia poprzez terapeutę odpowiednich działań mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia niewłaściwych zachowań. Pożądane rozwiązanie powinno pozwalać na monitorowanie stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wprowadzenie systemu monitorowania stresu, wykorzystującego nowoczesne narzędzia ICT, ułatwiłoby nawiązanie interakcji pomiędzy terapeutą a dzieckiem - wpływając w ten sposób na zwiększenie efektywności terapii.
Karta problemu
5Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu
Baterie litowo-jonowe są aktualnie wykorzystywane w części taboru trolejbusowego w Gdyni jako pomocnicze źródło zasilania. Zapewniają one jedne z najwyższych gęstości energii i najlepszych charakterystyk ładowania i rozładowania wśród dostępnych na rynku rozwiązań. Podczas eksploatacji zaobserwowano wysoką temperaturę pracy akumulatorów w sytuacjach wysokiego obciążenia oraz wrażliwość temperaturową baterii. Ponad optymalnym zakresem temperatury spadała ich sprawność energetyczna zmniejszając zasięg trolejbusu. Utrzymanie temperatury pracy akumulatora trolejbusu w dopuszczalnym zakresie podniesie jego sprawność energetyczną, wydłuży jego żywotność oraz zasięg.

Karta problemu
6System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych
Powierzchowne grzybice skóry i jej przydatków powodowane przez dermatofity w Polsce są rozpoznawane bardzo często. W ogromnej większości laboratoriów diagnostyka zakażeń dermatofitowych w Polsce i za granicą przeprowadzana jest metodami klasycznymi. Długi okres oczekiwania na wynik znacząco opóźnia rozpoczęcie leczenia, narażając przy tym na wzmożone ryzyko rozsiewu infekcji przez osobę zakażoną lub brak możliwości zlikwidowania źródła zakażenia.

Karta problemu
7Narzędzia IT we wsparciu profilaktyki chorób serca
Publikowane w ostatnim czasie dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na rosnący problem występowania migotania przedsionków w starzejących się społeczeństwach krajów rozwiniętych. To niewątpliwie jedno z wyzwań, przed którymi stoi współczesna medycyna. Jak się szacuje, arytmia ta wystąpi nawet u 1 na 4 osoby dorosłe w średnim wieku, co stanowi około 3% całej populacji dorosłych w wieku ≥20 lat w Europie i USA. Migotanie przedsionków wiąże się z wieloma poważnymi następstwami dla pacjentów. Ocenia się, że jest przyczyną około 1/3 wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu, które zwykle powodują konieczność hospitalizacji, zaburzają funkcjonowanie codzienne i zawodowe, pogarszają funkcje poznawcze lub wywołują otępienie. Dodatkowo zdecydowanie obniżają jakość i zadowolenie z życia. W drastycznie niekorzystnym przebiegu mogą one prowadzić do inwalidztwa, a nawet śmierci. Każdego roku aż 40% pacjentów z migotaniem przedsionków jest hospitalizowanych, co powoduje znaczące obciążenie zarówno dla nich samych, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.

Karta problemu
8Zagospodarowanie baterii o wysokiej gęstości energi
PUK zbiera baterie i przekazuje nieodpłatnie dalej, tracąc możliwość przetworzenia odpadu w surowiec. Już na etapie rozdzielenia części składowych zużytych baterii i akumulatorów odpad niebezpieczny zamieniłby się w atrakcyjny półprodukt dla rodzimego biznesu. Półprodukt ten mógłby być sprzedawany do dalszego przetwarzania. Problem dotyczy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i oszczędności energii. Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska, w tym roku odnotowano już 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci i odpadów. Nieodpowiednio zagospodarowane baterie, zwłaszcza te o wysokich gęstościach energii, mogą eksplodować i zapalić się samoczynnie.

Karta problemu
9Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) jest schorzeniem genetycznie uwarunkowanym, postępującym. W chwili obecnej nie ma możliwości wyleczenia tej choroby, stosowane nowoczesne leczenie jedynie opóźnia jej nieuchronny postęp. Efektem postępu choroby jest stopniowa utrata możliwości chodu i stania w drugiej dekadzie życia (wiek nastoletni). W kolejnych latach pacjenci poruszają się na wózkach elektrycznych tracąc stopniowo funkcję kończyn górnych tj. możliwość bycia samodzielnym w samoobsłudze czyli jedzeniu, myciu, ubieraniu i rozbieraniu ze względu na stopniowe osłabianie się mięśni obręczy barkowej, a dalej ramion i przedramion. Sposobem na przedłużenie niezależności i samodzielności w samoobsłudze i funkcjonowania w życiu społecznym jest możliwość wspomagania funkcji kończyny górnej przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań rehabilitacyjnych. Próby budowy i zastosowania różnych urządzeń rehabilitacyjnych na świecie były podejmowane, ale ze względu na konieczność indywidualizacji tej konstrukcji istnieje potrzeba szczegółowych dalszych badań i prób zastosowania prototypów w praktyce. Jedynie uwagi użytkowników z dystrofią mięśniową Duchenne’a mogą wpłynąć na dostosowanie konstrukcji urządzenia do wspomagania funkcji kończyny górnej w tej grupie osób w optymalny sposób. Celowym staje się więc zbudowanie spersonalizowanego rozwiązania do poprawy jakości życia osób chorych z DMD oraz rozszerzenie ich możliwości ruchowych.

Karta problemu

Rozwiązane


Lista problemów, dla których z sukcesem opracowano MVP.
1Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10
Gmina Rumia, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu na terenie Rumii wykazanych w programie ochrony powietrza dla strefy pomorskiej), została zobligowana do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych, poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych.
Potrzebne jest więc rozwiązanie ICT, które w sposób automatyczny zarejestruje i przetworzy uzyskiwane wyniki do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Ponadto sposób aplikacji czujników w urządzeniu pomiarowym wymaga opracowania innowacyjnych rozwiązań ICT do sterowania procesem pomiarowym.


Karta problemu
2Trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentami
Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.

Karta problemu
3Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) - opracowanie systemu dla dystrofii mięśniowej Duchenne’a (w oparciu o międzynarodowe wytyczne TREAT-NMD)

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD)pod opieką mamy ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowo-krążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat)
OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Karta problemu

Weryfikowane


Lista problemów, dla których nie zakończył się jeszcze proces weryfikacji i akceptacji karty problemu. Zespoły zainteresowane rozwiązaniem tych problemów prosimy o kontakt, co pozwoli nam na zintensyfikowanie prac nad tymi problemami i jak najszybsze przeniesienie ich do sekcji problemów otwartych.
1System wyznaczania i monitoringu stref ochronnych podczas uwolnień substancji niebezpiecznych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego
2Deficyty wiedzy i umiejętności po stronie pracowników JST i administracji publicznej (na wszystkich szczeblach) w obszarze zarządzania kryzysowego

Kontakt


Kierownik projektu:
Rafał Krzemianowski
email: rafal@excento.pl
tel. +48 58 348 63 03

Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
tel: +48 58 348 66 47
email: biuro@excento.pl
NIP 9571068929
REGON 221890770
KRS 0000461676

e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym