Drugi problem rozwiązany w ramach projektu e-Pionier!

Oprogramowanie do pozawerbalnego komunikatora już gotowe!
27 września 2018

W dniu 17 września br. zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem dra hab. inż. Jacka Gębickiego oraz Tomasza Kołakowskiego rozwiązał zgłoszony przez Urząd Miasta Rumi problem społeczno-gospodarczy pt.: „Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących, jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10”.

Głównym celem zespołu było opracowanie urządzenia, które umożliwiałoby przekazywanie danych o stężeniu pyłu PM10 w czasie zbliżonym do rzeczywistego, tak aby w przypadku przekroczenia stężenia poziomu alarmowego, możliwa była interwencja odpowiednich służb i przekazanie informacji mieszkańcom.

Istotę problemu, z jakim zmierzył się zespół, stanowiło stworzenie systemu do sterowania procesem pomiarowym oraz automatyzacja rejestru i przetwarzania wyników do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy.

Kluczowym był także aspekt ekonomiczny rozwiązania. Dostępne na rynku analizatory automatyczne, czy nisko objętościowe mierniki referencyjne, działające zgodnie z normą PN-EN 12341 wiążą się z wysokimi kosztami, które istotnie wpływają na ilość punktów pomiarowych.

W efekcie, zespół stworzył tanie mierniki pyłu PM10, które pozwalają monitorować jakość powietrza atmosferycznego. Mierniki są częścią systemu, który pozwala przekazywać pozyskane informacje online w czasie rzeczywistym.

 

To już drugi problem społeczny rozwiązany w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy w ramach projektu e-Pionier!